Survey | portal.gbc-engineers.com

NEW HIRE SURVEY QUESTIONAIRE

NEW HIRE SURVEY QUESTIONAIRE

Full Name *

Your position *

I found the Orientation program informative and interesting - Chương trình Định Hướng cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin và đầy thú vị *

I understand the company’s regulation, policy and procedures - Tôi hiểu nội quy, quy trình và chính sách của công ty *

I have a clear understanding of my objectives and tasks what I am expected to accomplish - Tôi được huấn luyện đầy đủ để thực hiện công việc của mình *

I have been given enough training to do my job well. - Tôi được huấn luyện đầy đủ để thực hiện công việc của mình *

My co-workers are supportive and helpful - Đồng nghiệp của tôi rất nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ tôi. *

My team leader is supportive and helpful - Quản lý trực tiếp của tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ tôi *

I feel welcomed and being part of the team - Tôi cảm thấy được chào đón và là 1 phần của đội/ công ty. *

I regularly receive useful feedback from my direct line manager/ team leader about my performance and progress. - Tôi thường xuyên nhận được phản hồi từ quản lý trực tiếp về việc hoàn thành công việc và sự tiến bộ của mình. *

My direct line manager/ team leader effectively communicates the project schedule, business goals and objectives to me. - Quản lý trực tiếp của tôi thường xuyên chia sẻ với tôi về tình hình và tiến độ dự án, mục tiêu sản xuất/ kinh doanh. *

I understand how my work will be measured or evaluated. - Tôi hiểu về cách thức đánh giá phần việc của mình *

I have all necessary tools needed to do my job well. - Tôi được cung cấp đầy đủ các dụng cụ cần thiết để hoàn thành công việc. *

The workload required of me is achievable. - Khối lượng công việc được giao cho tôi có thể thực hiện được. *

Were any topics not covered in the Orientation part that you think should be included?/ Bạn có nghĩ là nên bổ sung thêm những chủ đề khác vào phần Định Hướng? (vui lòng ghi rõ) *

What do you need to be provided more during probation period? / Bạn cần thêm nội dung gì trong quá trình thử việc? *